OPĆI UVJETI POSLOVANJA Viridis Magia d.o.o.

Predmet
Članak 1.

1. Ovim općim uvjetima poslovanja za poslove tvrtke Viridis Magia d.o.o. (u daljnjem tekstu
Opći uvjeti), uređuju se odnosi između tvrtke Viridis Magia d.o.o., Zdenka Škreba 16, Zagreb
(u daljnjem tekstu: Viridis Magia) kao pružatelja računovodstvenih usluga i Poduzetnika koji s
njim sklapa Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor).
2. Ugovorom se osim računovodstvenih usluga mogu ugovoriti i usluge financijskog, i
poreznog savjetovanja. Odredbe ovih Općih uvjeta koji se odnose na računovodstvene
usluge, odnose se i na usluge financijskog i poreznog savjetovanja.
Značenje izraza u Općim uvjetima

Članak 2.

1. Pružatelj računovodstvenih usluga je Viridis Magia, tvrtka registrirana za računovodstvene,
knjigovodstvene i revizijske djelatnosti i porezno savjetovanje.
2. Poduzetnik je fizička ili pravna osoba koja s tvrtkom Viridis Magia d.o.o. sklapa Ugovor.
Poduzetnikom u smislu ovih Općih uvjeta se smatra:

1. Trgovačko društvo i trgovac pojedinac određeni propisima koji uređuju
trgovačka društva;
2. Poslovna jedinica poduzetnika iz točke 1. ovog stavka sa sjedištem u stranoj
državi, ako prema propisima te države ne postoji obveza vođenja poslovnih
knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja te poslovna jedinica poduzetnika iz
strane države koji su obveznici poreza na dobit sukladno propisima koji
uređuju porez na dobit;
3. Obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti u skladu s Zakonom o obrtu i Zakonom
o porezu na dohodak;
4. Fizička osoba koja se bavi profesionalnom djelatnošću u skladu s Zakonom o
porezu na dohodak;
5. Djelatnost poljoprivrede i šumarstva u skladu s Zakonom o porezu na
dohodak.
6. Udruge u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak

3. Računovodstvene usluge su

1. poslovi prikupljanja i obrade podataka na temelju knjigovodstvenih isprava,
priprema i vođenje poslovnih knjiga, priprema i sastavljanje godišnjih
financijskih izvještaja, te prikupljanje i obrada podataka u vezi pripreme i
sastavljanja godišnjih izvješća, te financijskih podataka za statističke, porezne
i druge potrebe, a sve u skladu s Zakonom o računovodstvu,

2. drugi poslovi u skladu s Ugovorom.

4. Porezno savjetovanje predstavlja svaku uslugu kojom Viridis Magia pruža stručni savjet
poduzetniku, a osobito: izradu poslovnih planova, prikupljanje podataka, edukacija, odabir
poslovnog modela, odabir oblika poslovanja.
5. Financijsko savjetovanje predstavlja svaku uslugu kojom Viridis Magia pruža stručni savjet
poduzetniku, a osobito: planiranje dobiti i gubitka.
6. Knjigovodstvena isprava je pisani dokument ili elektronički zapis o nastalom poslovnom
događaju.

Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga

Članak 3.

1. Ugovorom o pružanju računovodstvenih usluga kojega sklapaju Viridis Magia s jedne
strane i Poduzetnik s druge strane, obvezuje se Viridis Magia da će obaviti sve poslove koje
su navedeni u ugovoru, odnosno poslove navedene u Općim uvjetima, osobito poslove
računovodstva, knjigovodstva, financijskog i poreznog savjetovanja, a Poduzetnik se
obvezuje ispuniti sve obveze navedene u ugovoru, odnosno Općim uvjetima poslovanja te
platiti naknadu iz Ugovora.
2. Ugovor se sklapa u pisanom obliku, u minimalno dva primjerka, na određeno ili
neodređeno vrijeme.
3. Ako Ugovorom nije određen rok na koji se sklapa, smatra se da je Ugovor sklopljen na
neodređeno vrijeme.

Obveze Viridis Magia-e
Članak 4.
1. Sklapanjem Ugovora Viridis Magia se obvezuje:

1. Voditi poslovne knjige poduzetnika na temelju pravovaljano dostavljene
dokumentacije i to: Dnevnik, Glavnu knjigu i Pomoćne knjige utvrđene u
skladu s propisima i potrebama poduzetnika;
2. Izraditi popise imovine i obveza; sastavljati temeljne financijske izvještaje i to:
Bilancu, Račun dobiti i gubitka, sa svim pomoćnim obrascima;
3. Izraditi mjesečne obračune plaća radnika s propisanim doprinosima i
porezima;

4. Izraditi kompletan obračun honorara vanjskih suradnika s propisanim
davanjima;
5. Pripremiti mjesečni/tromjesečni odnosno godišnji obračun poreza na dodanu
rijednost
6. Izraditi poreznu prijavu sa svim propisanim prilozima za utvrđenje poreza iz
dobitka;
7. Ispisivanje virmana;
8. Čuvati poslovne knjige i dokumentaciju najmanje 6 mjeseci nakon isteka
poslovne godine na koju se zaprimljena dokumentacija odnosi, odnosno
zakonski propisano vrijeme; kao i
9. Svaki drugi posao naveden u Ugovoru, a za koji Viridis Magia d.o.o. posjeduje
stručno znanje.

2. Viridis Magia se obvezuje pratiti izmjene propisa Republike Hrvatske i Europske unije te
postupati po istima, te o tome obavijestiti Poduzetnika.
3. Poslove za koje je potrebno izričito ovlaštenje Poduzetnika Viridis Magia će obavljati
isključivo uz takvo pisano ovlaštenje.
4. Ugovorom se može izričito odrediti koji od poslova iz ovog članka se ne smatraju dijelom
ugovora, samim time Viridis Magia se oslobađa odgovornosti za neobavljanje istih.

Obveze Poduzetnika
Članak 5.

1. Poduzetnik se obvezuje dostaviti sve potrebne dokumente i sve vrste knjigovodstvenih
isprava.
2. Poduzetnik se obvezuje platiti ugovorenu naknadu za ugovorene poslove, odnosno
poslove iz Općih uvjeta.
3. Poduzetnik se obvezuje platiti i svaku radnju koju zahtjeva od Viridis Magia-e koja nije
izričito ugovorena, a za koju će Viridis Magia izdati račun.
4. Poduzetnik se obvezuje na poziv Viridis Magia-e preuzeti poslovnu dokumentaciju po
isteku roka od 6 mjeseci od završetka poslovne godine na koju se poslovna dokumentacija
vodila.
5. Poduzetnik se obvezuje pravilno, po uputi Viridis Magia-e, čuvati preuzetu poslovnu
dokumentaciju iz stavka 4. ovog članka, te istu po pozivu Viridis Magia-e ponovno dostaviti u
poslovne prostorije Viridis Magia-e.

Odgovornost Viridis Magia-e

Članak 6.

1. Viridis Magia odgovara za štetu koja nastane povredom odredbi Ugovora.
2. Viridis Magia odgovara osobito za:

1. propuštanje upozoravanja poduzetnika na neispravnost dokumentacije koju
dostavlja;
2. nepravilno kontiranje i knjiženje dostavljene dokumentacije;
3. propuštanje zakonskih rokova za obradu i predaju dokumentacije tijelima
javne uprave i trećim osobama ako je knjigovodstvena dokumentacija
pravovremeno dostavljena od strane poduzetnika;
4. nepotpuno vođenje poslovnih knjiga;
5. davanje netočnih informacija;
6. netočne savjete iz područja za koja ne posjeduje stručna znanja;
7. odavanje poslovne tajne sukladno ugovoru o pružanju računovodstvenih
usluga; i
8. netočnu procjenu pojedinih pozicija bilance.

3. Viridis Magia se oslobađa svake odgovornosti ako joj poduzetnik na vrijeme ne dostavi
potrebnu dokumentaciju, odnosno ako joj dostavi nepotpunu dokumentaciju.
4. Viridis Magia se oslobađa svoje obveze i u svakom slučaju u kojem se Poduzetnik ne
pridržava svojih obveza, a osobito u slučaju da Poduzetnik ni 30 dana nakon dospjelosti ne
izvrši svoju obvezu plaćanja naknade iz Ugovora Viridis Magia-e.

Odgovornost poduzetnika
Članak 7.

1. Poduzetnik odgovara za štetu koja nastane povredom odredbi Ugovora.
2. Poduzetnik osobito odgovara za:

1. propuštanje dostavljanja potrebne dokumentacije;
2. neistinitu dokumentaciju;
3. nepotpunu dokumentaciju;
4. propuštanje rokova za dostavu dokumentacije; i
5. iskazivanje netočnih informacija o stanju zaliha.

Plaćanje naknade
Članak 8.

1. Poduzetnik se obvezuje platiti naknadu u skladu s Ugovorom.
2. Viridis Magia se obvezuje izdati račun za svaku pojedinu uplatu.

Prestanak ugovornog odnosa

Članak 9.

1. Ugovorni odnos prestaje u skladu s odredbama Ugovora o pružanju usluga
računovodstva.
2. Ugovorom o pružanju usluga računovodstva odrediti će se otkazni rok. Otkazni rok počinje
teći danom dostave pismenog očitovanja kojim se otkazuje Ugovor.
3. Viridis Magia ima pravo odbiti predati poslovnu dokumentaciju ukoliko postoji dugovanje
poduzetnika iz osnove ugovora o pružanju računovodstvenih usluga.
4. Viridis Magija-i pripada naknada i za razmjerni dio započetog posla koji nije završen radi
isključive krivnje Poduzetnika.

Rješavanje sporova
Članak 10.

Svi sporovi nastali iz Ugovora nastojati će se riješiti na prijateljski izvansudski način. Ako
ugovorne strane ne uspiju riješiti možebitne sporove na opisani način, nadležan će biti
stvarnonadležni sud u Zagrebu.

Završne odredbe
Članak 11.

1. Ovi će Opći uvjeti biti objavljeni na internetskoj stranici Viridis Magia-e te će biti dostupni i
jasno vidljivi u poslovnom prostoru Viridis Magia-e.

2. Opći uvjeti su sastavni dio svakog Ugovora
3. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu 25. svibnja 2018. godine.

Za Viridis Magia d.o.o.
Direktorica: Lidija Grčić Capek